ProjektProjekt "Katowickie Centrum Ekonomii Społecznej – wspomaganie sektora ekonomii społecznej" jest realizowany w okresie lipiec 2009 – czerwiec 2011 r. w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na teranie Województwa Śląskiego przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Gaudete.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej w Katowicach. zapewniającego wsparcie dla sektora ekonomii społecznej.

Ambicją naszą jest kompleksowa, profesjonalna, ciągła obsługa tego sektora poprzez:
  • doradztwo indywidualne dla osób zainteresowanych aktywnością w sektorze ekonomii społecznej – prawne, księgowe, w zakresie marketingu i sprzedaży, z zakresu organizacji i zarządzania, realizowane stacjonarnie jak i przez internet oraz wsparcie psychologiczne
  • szkolenia dla osób mających zamiar utworzyć spółdzielnię socjalną – w zakresie podstaw działania przedsiębiorstwa, pozyskiwania środków zewnętrznych, elementów prawa pracy, podstaw ekonomii działania firmy, podstaw prawa w zakresie prowadzeniu działalności gospodarczej i prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych,
  • coaching indywidualny inkubowanych spółdzielni – półroczna opieka merytoryczna nad powstałymi w trakcie trwania projektu spółdzielniami socjalnymi,
  • doradztwo dla działających podmiotów ekonomii społecznej – w biurze projektu, przez Internet jak i w miejscu prowadzenia przez nie działalności,
  • działania mające na celu powołanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – konferencje, artykuły, spotkania robocze,
  • promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Copyright 2009 by kces.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekonomia Spoleczna